Vattenprov för dricksvatten

2005-06-12

Tillbaka


Vattenprov från handpumpen Backvägen/Bergvägen den 2005-05-09.
Bedömning i kemiskt avseende: Tjänligt med anmärkning.

Vattenprov från av handpumpen vid Alpvägen/Bergvägen den 2005-06-12.
Samma bedömning. Tjänligt med anmärkning.

Turbiditeten, dvs grumligheten, var tydlig. Järnhalten var hög vilket gör vattnet färgat.
Den kan medföra utfällningar i ledningar mm, förorsaka skador på tvättgods
samt kan ge lukt- och smakproblem. Järnhalten kan i många fall minskas med speciellt filter,
 Vattnet var medelhårt.
 Fluoridhalten var låg vilket endast ger en begränsad kariesförebyggande effekt.
Övriga analysresultat föranleder ingen kommentar. (ej kommenterade värden ligger på normala eller störningsfria nivåer).

Se hela rapporten  nedan! 
Vattenprov Backv-Bergv handpump 2005-05-09
Vattenprov Alpv-Bergv handpump 2005-06-12
Förklaring till analysprotokollet

Radonprov 1996-05-27
Sedan tidigare vet vi att det finns radongas i vattnet. Gränsvärdet är 1000 Bq/

Radonet ligger över gränsvärdet vid Backv/Bergv. 1300 Bq/

 och inom gränsvärdet vid Alpv./Bergv. 800 Bq/

För permanentboende rekommenderas
 att man luftar vattnet innan man dricker det.

Fritidsboende och radon i vatten
Radonprov Backv-Bergv handpump 1996-05-27
Radonprov Alpv-Bergv handpump 1996-05-27
Radon information
Radon information från SSI

Leijon-pumpen
Monteringsanvisning för Leijon-pumpen


Tillbaka