717908-2289

Stadgar för Verkavikens Samfällighetsförening

2005-08-18

Tillbaka
Pdf-dokument


Sammanträdesdatum 2005-08-18

 

Sammanträdesledare Gunnar Spännar.

 

Ärende    Stadgar för Verkavikens Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Kommun: Upplands-Bro
Län: Stockholms Län.


§ 1     Firma

           Föreningens firma är Verkavikens Samfällighetsförening.

           

§ 2     Samfälligheter

           Föreningen förvaltar följande samfälligheter:

           Gemensamhetsanläggningarna Upplands-Bro Björknäs Ga:4 och Ga:5.

 

§ 3     Grunderna för förvaltningen

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.

 

§ 4     Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

 

§ 5     Styrelse, säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Upplands-Bro kommun. Styrelsen skall bestå av ordförande och minst 4 och högst 9 ledamöter och minst 2 och högst 4 suppleanter.

 

§ 6     Styrelse val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. För ledamöter och för suppleanter är mandattiden 2 år. 3 ledamöter väljs under år med udda årtal. Första gången val äger rum skall 3 ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 

§ 7     Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 3 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

 

§ 8     Styrelse, beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

 

§ 9     Styrelse, förvaltning

           Styrelsen skall:

1   Förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar.

2   Föra redovisning över föreningens räkenskaper.

3   Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare.

4   Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och  ekonomi.

5   Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.

6      I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

 

§ 10    Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

 

§ 11    Räkenskapsperiod

            Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

 

§ 12    Underhålls och Förnyelsefond

            Till föreningens underhålls- och förnyelsefond för Ga:5 skall årligen avsättas minst 10% av årsavgifterna för den anläggningen.

 

§ 13    Föreningsstämma

            Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 

§ 14    Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom e-post eller post till hemadressen senast 3 veckor före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom anslagstavla vid parkeringsplan eller post eller e-post.

 

§ 15    Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 

§ 16    Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

  1   Val av ordförande för stämman.

  2   Val av sekreterare för stämman.

  3      Val av 2 justeringsmän.

  4      Styrelsens och revisorernas berättelser.

  5   Ansvarsfrihet för styrelsen.

  6   Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

  7   Ersättning till styrelsen och revisorerna.

  8   Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

  9   Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.

10   Val av revisorer och suppleanter.

11   Fråga om val av valberedning.

12   Övriga frågor.

13   Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

 

 Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3 och 13.

 

§ 17    Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheterna.

 

§ 18    Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

 

§ 19    Flera verksamhetsgrenar

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar. Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör 50 % för Ga:4 och 50 % för Ga:5.

 

§ 20    Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom fyra veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

 

 

 

Gunnar Spännar

Sammanträdesledare